ZISAR – Zintegrowany System Analizy Ryzyka, został wytworzony w ramach realizacji jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

System ZISAR jest zbiorem rejestrów kontroli, narzędzi wsparcia dla podejmowania działań analitycznych oraz usług automatycznej analizy ryzyka udostępnionych systemowo w ramach Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC). Na komponenty systemu składają się wydzielone moduły dziedzinowe w obszarze ANALIZ (STATYSTYKI) i KONTROLI ułatwiające posługiwanie się systemem.

System stanowi wsparcie dla realizacji procesów oceny informacji, przeprowadzenia analizy ryzyka z uwzględnieniem dostępnych zbiorów analitycznych, wyznaczenia profili ryzyka i zlecania kontroli sparametryzowanej na obiekt i wskazaniem oczekiwanego przebiegu jej przeprowadzenia. Istotną funkcją dostarczonego systemu jest wdrożenie spójnej dla systemów transakcyjnych SC usługi analizy ryzyka, której parametry wyznaczone są w oparciu o zbiór modeli analitycznych i umożliwienie w ramach zamkniętego cyklu obiegu informacji ich optymalizację, poprzez modyfikację / doskonalenie przeprowadzone w ramach przeglądu skuteczności udokumentowanych wyników.

Udostępnienie systemu umożliwi integrację rozproszonej w różnych dotychczas eksploatowanych systemach funkcjonalności, związanej z obszarem analizy ryzyka czy kontroli, wyeliminuje zaangażowanie związane z powielaniem wprowadzania danych, uporządkuje środowisko obiegu informacji poprzez wygaszenie systemów nadmiarowych.

Wdrożenie do eksploatacji to optymalizacja procesów zarządzania informacją i zasobami w SC, zminimalizuje wymagania zaangażowania w obszarze kontroli, unormuje przebieg procesów analitycznych zgodnie z przyjętą metodyką poprzez wyznaczenie parametrów kontroli oraz udostępni  spójny dla każdego obszaru ryzyka, rejestr kontroli.

 

Uruchomienie rejestrów ZISAR jest realizowane etapowo, zostało zapoczątkowane poprzez udostępnienie analitykom w SC zasobów w połowie marca b.r. i zakończy się z dniem produkcyjnej integracji z systemami transakcyjnymi SC poprzez udostępnienie usługi analizy ryzyka. Proces pełnego wdrożenia powinien zakończyć się do końca b.r.

Lokalizacja:

Izba Celna  w Rzepinie

 

Kierownik:

Robert Jędrzejko

 

Izba Celna w Rzepinie
ul. Dworcowa 5, 69-110 Rzepin

tel: +48 95 7509300
fax: +48 95 7509300

 

Biuro Projektu:
email: biuro.projektuzisar@rze.mofnet.gov.pl

 

Robert Jędrzejko - Kierownik
tel. +48 95 75 09 302

fax +48 95 75 09 227
email: robert.jedrzejko@rze.mofnet.gov.pl

Antoni Serpatowski - Zastępca Kierownika
tel. +48 83 342-74-00
email: antoni.serpatowski@bpd.mofnet.gov.pl

 

history image test SISC

testowa treść g

history image Informacja o stanie systemu

Wchodziny w fazę ostatecznych testów systemu. Przed nami ostatnie testy na środowisku testowo-treningowym oraz przygotowanie do testów środowiska produkcyjnego. Jak wszystko odbędzie się zgodnie z...