PKI – System PKI został wytworzony w ramach realizacji jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

System PKI zapewnia usługi, pozwalające chronić integralność przesyłanych dokumentów za pomocą podpisu elektronicznego oraz potwierdzać tą drogą tożsamość ich nadawców. Użytkownik może w tym celu posłużyć się na PUESC ważnym certyfikatem kwalifikowanym, wydanym w jednym z państw UE, lub profilem zaufanym e-PUAP. Ponadto, system PKI oferuje użytkownikom możliwość uzyskania bezpłatnego certyfikatu cyfrowego niekwalifikowanego, który może być wykorzystany do potwierdzania komunikatów przesyłanych do Służby Celnej.

Posługiwanie się certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym e-PUAP nie wymaga podejmowania dodatkowych działań – użytkownik może posługiwać się nimi w dowolnym momencie (pod warunkiem dopełnienia innych wymagań odnoszących się do konkretnej usługi, np. posiadania konta, rejestracji itd.). System PKI dokonuje weryfikacji ważności podpisów i certyfikatów korzystając z danych publikowanych przez odpowiednie podmioty świadczące usługi certyfikacyjne.

Pozyskanie niekwalifikowanego certyfikatu SC wymaga utworzenia konta użytkownika na PUESC w ramach usługi e-Klienta, gdzie weryfikowana jest również tożsamość wnioskującego. Certyfikaty wydawane są osobom fizycznym. Jeśli osoba reprezentuje podmiot gospodarczy, odpowiednie uprawnienia przypisywane są w ramach procedury rejestracyjnej w SZPROT.

Przed złożeniem wniosku o certyfikat użytkownik powinien zapoznać się z postanowieniami polityk certyfikacyjnych oraz innych dokumentów wydanych na ich podstawie.

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby klucze kryptograficzne użytkownika były generowane i przechowywane na nośniku kryptograficznym – karcie lub tokenie USB. Użytkownik jest zobowiązany do właściwej ochrony danych kryptograficznych, którymi identyfikuje się w kontaktach ze Służbą Celną. W przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia klucza prywatnego użytkownika należy niezwłocznie zawiesić bądź unieważnić wydany certyfikat, kontaktując się z infolinią wsparcia HELP-DESK.

Lokalizacja:

Izba Celna w Białymstoku

 

Kierownik:

Marta Radomska

 

 

Izba Celna w Białymstoku

ul. Octowa 2

15-399 Białystok

Zespół utrzymania:

tel. 85 7458591

e-mail: serwis@bia.mofnet.gov.pl

 

PKI

System PKI zapewnia w ramach SISC usługi, pozwalające chronić integralność przesyłanych dokumentów za pomocą podpisu elektronicznego oraz potwierdzać tą drogą tożsamość ich nadawców. Użytkownik może w tym celu posłużyć się ważnym certyfikatem kwalifikowanym, wydanym w jednym z państw UE lub profilem zaufanym e-PUAP. Ponadto, system oferuje użytkownikom możliwość uzyskania bezpłatnego certyfikatu cyfrowego niekwalifikowanego, który może być wykorzystany do potwierdzania komunikatów przesyłanych do SISC.

 

Posługiwanie się certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym e-PUAP nie wymaga podejmowania dodatkowych działań – użytkownik może posługiwać się nimi w dowolnym momencie. System PKI dokonuje weryfikacji ważności podpisów i certyfikatów korzystając z danych publikowanych przez odpowiednie podmioty świadczące usługi certyfikacyjne.

Pozyskanie certyfikatu z SISC wymaga złożenia wniosku, zapoznania się z zasadami użytkowania certyfikatów oraz przejścia procedury rejestracyjnej, w ramach której weryfikowana jest tożsamość osoby.

Certyfikaty wydawane są osobom fizycznym. Jeśli osoba reprezentuje podmiot gospodarczy, odpowiednie uprawnienia przypisywane są w ramach procedury rejestracyjnej w SZPROT.

 

Aby zapoznać się z podstawowymi regulacjami, dotyczącymi certyfikatów niekwalifikowanych oferowanych w ramach Systemu PKI, należy przeczytać poniższe dokumenty:

1. Polityka Certyfikacji Głównego Centrum Certyfikacji Służby Celnej

2. Polityka Certyfikacji CCK Użytkowników Zewnętrznych Służby Celnej

3. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego CCK Użytkowników Zewnętrznych Służby Celnej

 

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby klucze użytkownika były generowane i przechowywane na nośniku kryptograficznego – karcie lub tokenie USB. Użytkownik jest zobowiązany do właściwej ochrony danych kryptograficznych, którymi identyfikuje się w kontaktach ze Służbą Celną. W przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia klucza prywatnego użytkownika należy niezwłocznie zawiesić bądź odwołać wydany certyfikat, kontaktując się z centralnym help-deskiem SISC (link, telefon itp.)

 

W ramach SISC udostępnianie są komponenty umożliwiające złożenie żądania certyfikacyjnego i pobranie wydanego certyfikatu, a także jego odnowienie (certyfikat jest wydawany z określonym terminem ważności). Jeśli odnowienie certyfikatu odbywa się przed upływem terminu ważności, może być potwierdzone posiadanym aktualnie, ważnym certyfikatem. W takiej sytuacji nie ma potrzeby stawienia się w urzędzie w celu potwierdzenia tożsamości.