Jak uzyskać numer EORI?

Instrukcja „KROK PO KROKU" dla osób po raz pierwszy korzystających z portalu www.puesc.gov.pl

Uwaga!: Aby uzyskać numer EORI należy przejść procedurę rejestracyjną, która została opisana poniżej.

Przed przystąpieniem do rejestracji upewnij się na stronie www.ec.europa.eu/taxation, że podmiot gospodarczy nie posiada już nadanego numeru EORI.

KROK 1 –założenie konta na portalu www.puesc.gov.pl

 1. Wejdź na stronę internetową www.puesc.gov.pl.
 2. Z widoku ekranu wybierz przycisk „Utwórz konto" znajdujący się w prawym górnym rogu.

Uwaga! Konto zakłada osoba fizyczna (właściciel firmy lub osoba przez niego upoważniona).

 1. Otworzy się formularz wymagający wypełnienia.
 2. Wypełnij obowiązkowe pola formularza, a następnie zatwierdź go przyciskiem „Utwórz konto", który znajduje się na końcu formularza.
 3. Na adres e-mail, który podałaś/podałeś w formularzu zostanie wysłany link aktywacyjny.
 4. Po otrzymaniu tego linku, w ciągu 24 godzin aktywuj konto poprzez „kliknięcie" na link aktywacyjny. Dopiero wtedy możesz przejść do kroku następnego.

KROK 2 – rejestracja osoby fizycznej

 1. Z poziomu swojego konta wejdź w zakładkę „Formularze", a następnie w zakładkę eFormularze".
 2. Spośród eFormularzy wybierz ten, który nosi nazwę: Rejestracja_Osoby_Fizycznej (Formularze>eFormularze>eKlient>Więcej>Rejestracja_Osoby_Fizycznej)> i wypełnij go.
 3. Wypełnij tylko aktywne pola formularza, a następnie wybierz przycisk „Generuj formularz" i wyślij go do SISC (Moje dokumenty>do wysyłki>akcje „wyślij"). Pole „rejestracja uproszczona" musi pozostać puste (niezaznaczone).

Uwaga! Jeżeli osoba fizyczna dysponuje certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym e-PUAP może podpisać wygenerowany dokument przed jego wysłaniem (Dokumenty>do wysłania>akcje: „podpisz", a następnie akcje: „wyślij"). Osoba podpisująca eFormularz jest zwolniona z obowiązku potwierdzenia tożsamości w najbliższym urzędzie celno-skarbowym, delegaturze UCS lub oddziale celnym.

Osoba fizyczna, która nie podpisała wniosku certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym e-PUAP obowiązana jest do stawienia się z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość w najbliższym urzędzie celno-skarbowym, delegaturze UCS lub oddziale celnym, celem potwierdzenia tożsamości.

 1. Jeżeli Twoja tożsamość została potwierdzona czekaj, aż otrzymasz potwierdzenie rejestracji i nadania numeru IDSISC (Moje dokumenty>odebrane>Potwierdzenie rejestracji).

KROK 3 – wygenerowanie certyfikatu celnego (krok może pominąć osoba fizyczna posiadająca certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany e-PUAP)

 1. Zaloguj się do konta.
 2. Przejdź do zakładki „Moje konto".
 3. Zapoznaj się z Instrukcją postępowania w celu uzyskania certyfikatu celnego oraz wykonania podpisu elektronicznego (nowa)" opublikowanej na stronie https://puesc.gov.pl/web/puesc/pki) w celu właściwego przygotowania komputera do pobrania certyfikatu.
 4. Wybierz przycisk „Generuj certyfikat celny" (przycisk znajduje się po lewej stronie ekranu, pod danymi osobowymi właściciela konta) i postępuj zgodnie z publikowanymi komunikatami.

KROK 4 – rejestracja podmiotu (nadanie numeru EORI)

 1. Przed przystąpieniem do rejestracji Podmiotu upewnij się, że podmiot nie został już zarejestrowany w SISC.

W tym celu:

 1. Wybierz wniosek Aktualizacja_Podmiotu

             (Formularze>eFormularze>eKlient>Więcej>Rejestracja_Podmiotu > wypełnij formularz).

 1. W pole IDSISC wprowadź numer NIP podmiotu w następującej konfiguracji: PL+numer NIP podmiotu+00000) – jeżeli w polu poniżej pojawia się numer NIP podmiotu, należy go wybrać i kontynuować wypełnianie wniosku. Jeżeli nie otwiera się okno z wyborem numeru – przejdź do wypełniania wniosku Rejestracja_Podmiotu

             (Formularze>eFormularze>eKlient>Więcej>Rejestracja_Podmiotu > wypełnij formularz)

 1. Wypełnij aktywne pola formularza Rejestracja_Podmiotu. W celu uzyskania numeru EORI zaznacz pole: obszar działania – cło oraz pole „w przypadku wnioskowania o numer EORI należy zaznaczyć pole".

Uwaga! Jeżeli o nadanie numeru EORI występuje osoba upoważniona do złożenia wniosku o rejestrację musi ona dołączyć do wniosku skan upoważnienia i skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej.

Nie zwalnia to z obowiązku dostarczenia oryginałów tych dokumentów. Dlatego do najbliższego urzędu celno-skarbowego, delegatury UCS lub do oddziału celnego należy złożyć oryginał upoważnienie do działania w imieniu Podmiotu i dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł na konto Urzędu Miasta Poznania Wydział Finansowy, PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763.

Dokumenty te można przesłać też pocztą tradycyjną bezpośrednio do Wydziału Centralna Rejestracja na adres Plac Cyryla Ratajskiego 5 , 61 – 726 Poznań.

Powyższe postępowanie nie dotyczy osób uprawnionych do reprezentowania Podmiotu z mocy prawa, np. właściciela, prokurenta samoistnego, prezesa zarządu czy członka zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w KRS.

 1. Następnie wybierz przycisk „Generuj formularz", podpisz go (Moje dokumenty>do wysyłki>akcje: „podpisz") i wyślij do SISC (Moje dokumenty>do wysyłki>akcje: „wyślij").
 2. Po dopełnieniu powyższych formalności czekaj na potwierdzenie rejestracji o nadanym numerze IDSISC i numerze EORI. Potwierdzenie wpłynie na konto osoby fizycznej, która wnioskowała o nadanie numeru EORI (Moje dokumenty>odebrane>Potwierdzenie rejestracji).