Usługa e-Klient SC umożliwia Klientom Służby Celnej uzyskanie dostępu do usług elektronicznych świadczonych przez Służbę Celną za pośrednictwem Portalu Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). Szeroki zakres e-usług świadczonych docelowo przez System Informacyjny Służby Celnej (SISC), wymaga wdrożenia rozwiązań umożliwiających odtworzenie wzajemnych relacji pomiędzy Klientami Służby Celnej oraz pozwalających na określenie zakresów uprawnień dostępu Użytkowników do określonych usług SISC.

 

Dostęp do usług SISC

 

Utworzone zostały dwa poziomy dostępu Użytkowników do SISC, różniące się od siebie przede wszystkim zakresem uprawnień do korzystania z funkcjonalności SISC, w tym dostępu do dokumentów, formularzy i usług.

 


Poziom podstawowy dostępu

dedykowany jest przede wszystkim osobom fizycznym, które najczęściej komunikują się i przesyłają dokumenty we własnym imieniu i na własną rzecz.

W celu uzyskania podstawowego poziomu dostępu, wystarczające jest założenie konta na PUESC.


Poziom zaawansowany dostępu

dedykowany jest osobom korzystającym z pełnego zakresu usług świadczonych przez SISC. Osobami takimi są właściciele firm, pełnomocnicy, pracownicy agencji celnych, biura rachunkowe działające najczęściej na rzecz Podmiotu i/lub w jego imieniu.

W celu uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu, po założeniu konta na PUESC należy dokonać rejestracji osoby fizycznej (tej, która ma działać na rzecz

i/lub w imieniu Podmiotu) w powiązaniu z reprezentowanym Podmiotem.

Osoba zarejestrowana może uzyskać bezpłatny certyfikat niekwalifikowany SC, który może być stosowany do uwierzytelniania dokumentów elektronicznych przesyłanych do SISC (o ile przepisy szczegółowe nie wymagają w danej sprawie stosowania innej metody, np. kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

Osoba upoważniona do działania na rzecz Podmiotu i/lub w jego imieniu, może uzyskać uprawnienia podstawowe lub uprawnienia rozszerzone (patrz Instrukcja e-Klient Służby Celnej).


 

Z uprawnień zarejestrowanych w SISC można korzystać bez ich kolejnego deklarowania do czasu zmiany/odwołania w procesie aktualizacji/dezaktywacji reprezentacji.

 

Jak uzyskać zaawansowany poziom dostępu do usług SISC

  •  

-     Klienci Służby Celnej, którzy dotychczas nie korzystali z systemów informatycznych Służby Celnej

 

W celu uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu do usług SISC należy zarejestrować:

 


Użytkownika

PUESC

osoba fizyczna, posiadająca konto na PUESC, która w przyszłości zamierza korzystać z pełnych usług SISC, w tym: składać dokumenty i/lub przesyłać komunikaty do SISC na rzecz Podmiotu, jako jego pracownik, przedstawiciel, pełnomocnik lub jako pracownik Osoby upoważnionej;


Podmiot

-   osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, krajowa lub zagraniczna, dokonująca w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji handlowych lub

-   osoba prowadząca działalność polegającą na reprezentowaniu innych podmiotów przed organami celnymi


Reprezentację

każdy Podmiot może posiadać dostęp do usług SISC za pośrednictwem osoby fizycznej posiadającej konto na PUESC i zarejestrowanej w SISC. Powiązanie Podmiotu z osobą fizyczną następuje na podstawie wniosku o rejestrację/aktualizację reprezentacji w SISC, a zakres możliwych czynności powinien wynikać z załączonych dokumentów. Dla każdego Podmiotu można zarejestrować jedną lub wiele reprezentacji, a każda osoba upoważniona może mieć różne uprawnienia do działania.


W ramach usługi e-Klient SC, na podstawie jednego wniosku rejestracyjnego dokonuje się zarówno rejestracji osób zobowiązanych przepisami prawa (EORI, AKC-R), jak i rejestracji osób dla celów pozyskania danych niezbędnych do korzystania z systemów informatycznych SISC przez te osoby.

 

 

Rejestracji dokonuje się tylko raz, a w razie konieczności wprowadzenia zmian w rejestrze (np. w związku z rozszerzeniem obszarów działalności Podmiotu lub zmiany zakresu reprezentacji) aktualizuje się zarejestrowane dane drogą elektroniczną poprzez PUESC.

 

Aktualizacji w SISC nie podlegają dane zarejestrowane w KRS/CEiDG. Te dane, w przypadku ich zmiany, należy aktualizować bezpośrednio we właściwym rejestrze.

 

  • -     Klienci Służby Celnej, którzy przed uruchomieniem usługi e-Klient korzystali z Systemów Celnych


Osoby zarejestrowane w PDR w celu korzystania z Systemów CELINA, ECS, ICS i/lub INTRASTAT

 

Dane zarejestrowane w PDR zostały przeniesione do SISC. Aby uzyskać dostęp do usług SISC konieczne jest jedynie założenie konta na portalu PUESC oraz połączenie tego konta (przy wykorzystaniu opcji dostępnej w zakładce „Moje konto") ze znajdującymi się w systemie danymi. Następnie należy zweryfikować prawidłowość odtworzonych powiązań.

Osoby upoważnione, na podstawie upoważnień zarejestrowanych w PDR, mogą działać w takim samym zakresie w jakim działały dotychczas, bez konieczności składania wniosków aktualizacyjnych.


Osoby przesyłające komunikaty wyłącznie do Systemu NCTS

 

W przypadku, gdy osoby te nie były zarejestrowane w PDR dla celów przesyłania komunikatów do Systemów CELINA/INTRASTAT/ICS/ECS oraz nie posiadały klucza do bezpiecznej transmisji danych, aby kontynuować działalność polegającą na przesyłaniu komunikatów do Systemu NCTS2, powinny po założeniu konta użytkownika na portalu PUESC dokonać rejestracji w SISC. Następnie należy wystąpić o wydanie certyfikatu niekwalifikowanego SC (gdy nie dysponują certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP). Należy bowiem mieć na uwadze, że zgłoszenia do Systemu NCTS2, będą musiały być odpowiednio uwierzytelnione.

W przypadku zgłoszeń przesyłanych do Systemu NCTS2 nie ma potrzeby wykazywania uprawnień do przesyłania zgłoszeń w imieniu Podmiotu. Tym samym nie ma konieczności rejestrowania w SISC powiązania pomiędzy Podmiotem a Osobą upoważnioną. Jednakże w takim przypadku nie będzie możliwości wglądu w dokumenty i informacje dotyczące Podmiotu.


Osoby przesyłające komunikaty do EMCS PL.

 

Po założeniu konta na portalu PUESC należy dokonać powiązania konta z danymi wybierając właściwą opcję dostępną w zakładce „Moje konto".


Osoby dysponujące kluczem do bezpiecznej transmisji danych, wydanym przez CBTD.

 

W przypadku, gdy Reprezentant posługiwał się kluczem do bezpiecznej transmisji danych wydanym przez CBTD, może nadal używać tego klucza w celu opatrywania przesyłanych do SISC dokumentów elektronicznych podpisem elektronicznym – do czasu wygaśnięcia jego ważności. Należy jednak mieć na uwadze, że certyfikaty te nie będą odnawiane.

 

Zaleca się zatem, aby osoby posiadające klucz do bezpiecznej transmisji danych wystąpiły o wydanie nowego certyfikatu niekwalifikowanego SC przed upływem ważności klucza.


Zasady postępowania przy przesyłaniu komunikatów do Systemów Celnych, które nie zostały w pełni zintegrowane w ramach SISC, stosowane do czasu przebudowy tych systemów.

 

 

Komunikaty do Systemów ECS/ICS/CELINA/INTRASTAT przesyłane są tą samą drogą, co dotychczas, z pominięciem portalu PUESC. Jest to rozwiązanie przejściowe, obowiązujące do czasu przebudowy Systemów Celnych i ich integracji w ramach SISC. Wprowadzenie zmian w tym zakresie zostanie poprzedzone szeroką akcją informacyjną.

 

Do czasu udostępnienia nowych kanałów komunikacyjnych i Systemów AIS, AES, NCTS2, EMCSPL2 zaleca się przejście wyżej opisanej procedury powiązania konta użytkownika PUESC z danymi zarejestrowanymi w SISC w celu sprawdzenia, czy dane zostały prawidłowo przeniesione do SISC.

 

Więcej informacji jest dostępnych w dokumencie „e-Klient Służby Celnej. Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług SISC".


 

 

        

 
 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

KOMUNIKATY

history image Testy e-Klient. Tura III

W dniach 03-06.03.2015r. rozpocznie się kolejna (trzecia) tura testów usługi e-Klient. Życzymy wszystkim testującym wytrwałości i cierpliwości.