Zezwolenia akcyzowe

Na PUESC dostępne są, w ramach usług akcyzowych, wnioski o wydanie następujących zezwoleń i zgód akcyzowych:  

  • Jednorazowe nabycie jako zarejestrowany odbiorca
  • Podmiot pośredniczący
  • Skład podatkowy
  • Zezwolenie na wyprowadzanie
  • Zarejestrowany wysyłający
  • Zarejestrowany odbiorca
  • Normy dopuszczalnych ubytków i  zużycia 
  • Złożenie zabezpieczenia ryczałtowego
  • Zwolnienie z obowiązku zabezpieczenia akcyzowego

Procedury te przeznaczone są dla podmiotów produkujących, magazynujących oraz przemieszczających wyroby akcyzowe.

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego umożliwi ci produkcję i magazynowanie wyrobów akcyzowych, a także przemieszczanie tych wyrobów w obrocie krajowym i wspólnotowym bez obowiązku zapłaty akcyzy do momentu wprowadzenia ich do konsumpcji (procedura zawieszenia poboru akcyzy). Korzystając z zezwolenia na prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca, możesz nabywać wyroby z innych państw członkowskich UE w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, czyli bez konieczności ponoszenia kosztów w kraju dostawcy. Jeśli zamierzasz nabyć wyroby akcyzowe z UE jednorazowo lub nabywasz je sporadycznie, możesz skorzystać z zezwolenia na jednorazowe nabycie jako zarejestrowany odbiorca. Prowadzenie działalności jako zarejestrowany wysyłający umożliwi ci import wyrobów akcyzowych spoza UE i wprowadzenie ich do składu podatkowego bez obowiązku zapłaty akcyzy w momencie importu. Jako podmiot pośredniczący będziesz mógł dostarczać wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego do podmiotów, które takie wyroby zużywają.

Jeśli w trakcie czynności prowadzonych z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych np. produkcji, transportu, magazynowania, przeładunku powstają straty i ubytki tych wyrobów, możesz zwrócić się o ustalenie norm dopuszczalnych ubytków lub zużycia, aby nie ponosić kosztów akcyzy od wyrobów utraconych.

Obrót wyrobami akcyzowymi wymaga złożenia zabezpieczenia kwot mogącego powstać zobowiązania podatkowego. Jeśli spełniasz określone warunki, możesz znacząco obniżyć wysokość wymaganego zabezpieczenia, składając wniosek o wyrażenie zgody na przyjęcie zabezpieczenia ryczałtowego. W przypadku składu podatkowego i zezwolenia wyprowadzenia możesz też ubiegać się o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia.

Wszystkie wyżej wymienione zezwolenia i zgody akcyzowe możesz uzyskać, składając wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Jeśli prowadzona przez ciebie działalność akcyzowa wymaga weryfikacji miejsca i warunków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, konieczne będzie przeprowadzenie urzędowego sprawdzenia. Urzędowemu sprawdzeniu podlega np. miejsce wskazane przez ciebie jako lokalizacja składu podatkowego lub miejsce odbioru wyrobów akcyzowych. Złożenie wniosku o wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności jako skład podatkowy lub zarejestrowany odbiorca jest jednocześnie zawiadomieniem o konieczności przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia. W innych przypadkach możesz złożyć takie zgłoszenie, korzystając z odrębnego formularza. Urzędowe sprawdzenie przeprowadzi właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Wniosek o zezwolenie akcyzowe można przesłać elektronicznie za pomocą formularza lub składając papierowy wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Dowiedz się więcej  i skorzystaj z usługi: