Uzyskaj upoważnienie na uproszczoną procedurę wystawiania świadectw przewozowych A. TR.

Dzięki usłudze złożysz wniosek o udzielenie, zmianę lub cofnięcie upoważnienia do stosowania uproszczonej procedury wystawiania świadectw przewozowych A. TR. 
Możesz wnioskować o status upoważnionego eksportera A.TR. jeśli:

 • posiadasz wcześniej nadany numer EORI,
 • masz siedzibę na terenie Unii Europejskiej, 
 • dokonujesz częstych wywozów towarów do Turcji,
 • zapewniasz wszelkie niezbędne gwarancje dotyczące weryfikacji statusu wywożonych towarów,
 • w okresie ostatniego roku od daty złożenia wniosku nie zostało ci cofnięte (ze względu na naruszenie przepisów prawa celnego) upoważnienie do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów, upoważnienie do stosowania uproszczonej procedury wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia, jak również upoważnienia do uproszczonego sposobu wystawiania świadectw przewozowych A.TR.

Z usługi możesz skorzystać tylko elektronicznie za pomocą formularza.

 

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

KROK 2

Podpisz wniosek

KROK 3

Wyślij wniosek

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

KROK 5

Odbierz upoważnienie lub odmowę

 

Przed wypełnieniem formularza przygotuj:

 • podstawowe dane podmiotu (EORI),
 • dokumenty, które chcesz dołączyć – szczegóły znajdziesz w Kroku 1 pkt 3,
 • upoważnienie oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia – jeśli reprezentujesz podmiot, który składa wniosek.

Sprawdź, jak dostarczyć oryginał upoważnienia wraz z opłatą skarbową w sekcji Co powinieneś wiedzieć.

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2. Przygotuj dane do złożenia podpisu elektronicznego.

KROK WSTĘPNY

 1.  Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji pomiń „CEL REJESTRACJI”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę – uzyskaj numer EORI.

Uwaga! Firma musi być zarejestrowana w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy.

UWAGA !

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o zmianę/cofnięcie upoważnienia i chcesz, aby dane tego pozwolenia zaciągnęły się automatycznie do formularza wniosku, to będzie to możliwe tylko wtedy, jeżeli jesteś zarejestrowanym reprezentantem podmiotu, na rzecz którego składasz taki wniosek oraz jednocześnie posiadasz uprawnienie „Wgląd we wszystkie komunikaty przesyłane/odbierane w imieniu i na rzecz podmiotu przez wszystkie osoby upoważnione”.

Jeżeli nie masz takiego zakresu uprawnień, to musisz wypełnić ręcznie wszystkie pola formularza wniosku.

W przypadku przedstawicielstwa pośredniego uprawnienie to musi być zarejestrowane na rzecz agencji celnej.

KROK 0

Zaloguj się  Zaloguj się na PUESC

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

 1. Wybierz na PUESC formularz WDCATR01 wniosek o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonej procedury wystawiania świadectw przewozowych A. TR.
 2. Wypełnij wszystkie wymagane pola wybranego formularza. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do pól – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.

Jako organ właściwy dla wniosku wybierz naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia lub miejsca udostępnienia dla potrzeb celnych twoich głównych ksiąg rachunkowych oraz prowadzenia przez ciebie działalności związanej z towarem, którego ma dotyczyć upoważnienie (ta druga przesłanka nie musi wystąpić).

Uwaga! Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką.

Pamiętaj! We wniosku możesz wskazać dane osoby do kontaktu (e-mail, telefon). Pracownik organu prowadzącego sprawę będzie mógł wykorzystać je do bieżących kontaktów w toku sprawy.

 1. Dołącz załączniki, które chcesz przesłać razem z formularzem.

Uwaga! Załączniki, które składasz razem z wnioskiem, muszą być w formie skanów w formacie PDF. Łączna wielkość załączników nie może przekroczyć 10 MB.

 1. Wybierz „Wygeneruj dokument”, a następnie przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

 

KROK 2

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym (profil zaufany).

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

 1. Sprawdź, czy otrzymałeś UPO.

Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

Twój wniosek trafi do weryfikacji.

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

Upoważnienie powinno zostać wydane w ciągu 120 dni od dnia otrzymania twojego wniosku.  W tym czasie naczelnik właściwego urzędu celno-skarbowego, do którego złożyłeś wniosek sprawdzi kryteria i warunki niezbędne do udzielenia upoważnienia. W trakcie postępowania możesz otrzymać informacje związane z twoim wnioskiem:

 • Jeśli wniosek nie był kompletny, otrzymasz wezwanie o uzupełnienie. Znajdziesz je w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Wezwanie”. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”. Prześlij brakujące dokumenty lub wyjaśnienia zgodnie z treścią wezwania – skorzystaj z formularza DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP].
 • Jeśli organ celny przedłuży termin rozpatrzenia twojego wniosku, otrzymasz informację o nowym terminie załatwienia sprawy. Organ celny wyjaśni ci przyczynę przedłużenia. Informację znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja”. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.
 • Jeżeli nie spełniasz kryteriów i warunków niezbędnych do udzielenia upoważnienia, naczelnik urzędu celno-skarbowego odmówi udzielenia upoważnienia. W takim przypadku otrzymasz informację o prawie do wypowiedzenia się. Informację znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja”. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

W ciągu 30 dni możesz zapoznać się z dokumentami zebranymi w sprawie i przedstawić organowi swoje stanowisko. Swoje stanowisko możesz przesłać korzystając z formularza DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP].

Pamiętaj! Przedstawienie swojego stanowiska to twoje prawo a nie obowiązek.

Uwaga! Informację o przesłanych dokumentach otrzymasz pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji swojego konta. Korespondencję możesz otrzymać także na e-mail i adres osoby do kontaktu, którą wskażesz we wniosku.

 

KROK 5

Odbierz upoważnienie na uproszczoną procedurę wystawiania świadectw przewozowych A.TR lub decyzję odmowną

 

Jeśli spełniasz warunki, naczelnik urzędu celno-skarbowego wyda upoważnienie. W przeciwnym przypadku, naczelnik odrzuci twój wniosek i wyda decyzję odmowną.

 

Aby sprawdzić czy otrzymałeś upoważnienie lub decyzję odmowną:  

 1. Zaloguj się na swoje konto.
 2. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.
 3. Odszukaj dokument o nazwie: Pozwolenie lub Decyzja odmowna. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

Jeśli nie jesteś zadowolony z wydanej decyzji, możesz się od niej odwołać. Możesz to zrobić za pomocą formularza WDWCO001 Odwołanie od decyzji [SZPROT].

UWAGA! Odwołanie możesz złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Jak dostarczyć oryginał upoważnienia

 1. Jeśli jesteś upoważniony do złożenia wniosku, musisz dołączyć do wniosku  upoważnienie, z którego wynika zakres twoich uprawnień oraz skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Nie dotyczy to osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu z mocy prawa, np. właściciela, prokurenta samoistnego, prezesa zarządu, czy członka zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej przekaż do organu właściwego do rozpatrzenia wniosku. Możesz to zrobić na dwa sposoby:
 • dołącz do wniosku upoważnienie elektroniczne, tj. podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego status AEO lub posiadającego pozwolenie na uproszczenia celne, albo
 • prześlij dokumenty pocztą tradycyjną na adres organu właściwego do rozpatrzenia wniosku.
 1. Jeżeli jesteś zarejestrowanym przedstawicielem celnym podmiotu i złożyłeś już upoważnienie, z którego wynika zakres twoich uprawnień, nie musisz składać odrębnego upoważnienia. Wystarczy, że się powołasz na tą okoliczność.

Jak korzystać z upoważnienia na uproszczoną procedurę wystawiania świadectw przewozowych A. TR

 1. Nadanie statusu upoważnionego eksportera A.TR. upraszcza formalności wywozowe, poprzez umożliwienie jego posiadaczowi samodzielnego poświadczania unijnego statusu celnego towaru.

 

 1. Uproszczona procedura wystawiania świadectw A.TR. może przybrać jedną z dwóch form:
 • procedury „in blanco”, w ramach której pole zarezerwowane na poświadczenie celne zostanie uprzednio tj. przed ostatecznym wystawieniem świadectwa, opatrzone pieczęcią właściwego organu celnego państwa eksportu oraz podpisem przedstawiciela tego organu;
 • procedury samodzielnego poświadczania przez eksportera świadectw A.TR. specjalną pieczęcią zatwierdzoną przez organy celne państwa eksportu (zgodną ze wzorem określonym w załączniku III Decyzji nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE – Turcja).
 1. Wniosek musisz złożyć odpowiednio wcześnie przed planowaną datą korzystania z upoważnienia.

 

 1. Upoważnienie będzie ważne bezterminowo, chyba że wniesiesz o ograniczenie terminu ważności.
 2. Twoje upoważnienie może być monitorowane przez organ w okresie jego ważności, aby zapewnić zgodność z ustanowionymi w nim warunkami. Wiąże się to z koniecznością sprawdzenia, czy w dalszym ciągu spełniasz warunki wymagane do korzystania z upoważnienia, w szczególności czy wywożone produkty rzeczywiście mają unijny status celny oraz czy dysponujesz niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi ten status.

 

 1. Wydane upoważnienie może być na twój wniosek:
 • zmienione,
 • cofnięte.
 1. W trakcie korzystania z upoważnienia masz obowiązek powiadomić organ celny o każdej okoliczności, która zaistniała po wydaniu upoważnienia i może mieć wpływ na jego kontynuację. Zgłoszeniu podlegają także inne zmiany mające wpływ na treść upoważnienia.
 2. Organ celny może wydane upoważnienie:
 • cofnąć.
 1. W trakcie korzystania z upoważnienia organ celny, który je wydał, będzie monitorował, czy w dalszym ciągu spełniasz kryteria i warunki, niezbędne do dalszego stosowania upoważnienia. Jeżeli twoja działalność gospodarcza trwa krócej niż trzy lata, wówczas w pierwszym roku po wydaniu pozwolenia monitorowanie jest ścisłe. Masz obowiązek także powiadamiać organ celny, który wydał pozwolenia o każdej okoliczności, która zaistniała po wydaniu pozwolenia i może mieć wpływ na jego kontynuację.

Wybierz właściwy formularz:

 1. WDCATR01 wniosek o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonej procedury wystawiania świadectw przewozowych A. TR.

Formularz wniosku o  udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonej procedury wystawiania świadectw przewozowych A.TR

 1. DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP].

Formularz przesłania dokumentu do sprawy, która jest w trakcie obsługi w urzędzie

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarię lub zapowiadane prace serwisowe.

Usługa jest dostępna tylko na portalu PUESC. Spróbuj ponownie skorzystać z usługi, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez: 

 • portal Centralny Service Desk: 

Zaloguj do Help Desk SISC

 • w polu temat wpisz nazwę usługi,
 • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon – 33 483 20 55.

Oczekiwanie na rozmowę z konsultantem Help Desk SISC to maksymalnie 30 minut. Średni czas oczekiwania wynosi 5 minut.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Opis w przygotowaniu

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 21 października 2021 10:03
Pierwsza publikacja: 15 października 2021 11:13
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF