Uzyskaj decyzję o uznaniu miejsca

Dzięki usłudze złożysz wniosek o wydanie, zmianę lub cofnięcie decyzji o uznaniu miejsca przez organ celny do przedstawienia towarów, w tym do krótkotrwałego czasowego składowania. 
Z usługi możesz skorzystać, jeśli:

 • posiadasz wcześniej nadany numer EORI,
 • masz siedzibę na terenie Unii Europejskiej, 
 • posiadasz zabezpieczenie generalne do czasowego składowania (o ile jest wymagane),    
 • zapewnisz prawidłową realizację operacji,  
 • istnieją warunki, aby organy celno-skarbowe mogły sprawować dozór celny bez konieczności stosowania nadzwyczajnych środków administracyjnych.

Z usługi możesz skorzystać tylko elektronicznie za pomocą formularza.

 

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

KROK 2

Podpisz wniosek

KROK 3

Wyślij wniosek

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

KROK 5

Odbierz decyzję o uznaniu miejsca lub decyzję odmowną

 

Przed wypełnieniem formularza przygotuj:

 • podstawowe dane podmiotu (EORI),
 • dokumenty, które chcesz dołączyć – szczegóły znajdziesz w Kroku 1 pkt.3,
 • upoważnienie oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia – jeśli reprezentujesz podmiot, który składa wniosek o udzielenie, zmianę lub cofnięcie decyzji.

Sprawdź, jak dostarczyć oryginał upoważnienia wraz z opłatą skarbową w sekcji Co powinieneś wiedzieć.

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2. Przygotuj dane do złożenia podpisu elektronicznego.

KROK WSTĘPNY

 1.  Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji pomiń „CEL REJESTRACJI”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę – uzyskaj numer EORI.

Uwaga! Firma musi być zarejestrowana w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy.

UWAGA !

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o zmianę/zawieszenie/cofnięcie pozwolenia i chcesz, aby dane tego pozwolenia zaciągnęły się automatycznie do formularza wniosku, to będzie to możliwe tylko wtedy, jeżeli jesteś zarejestrowanym reprezentantem podmiotu, na rzecz którego składasz taki wniosek oraz jednocześnie posiadasz uprawnienie „Wgląd we wszystkie komunikaty przesyłane/odbierane w imieniu i na rzecz podmiotu przez wszystkie osoby upoważnione”.

Jeżeli nie masz takiego zakresu uprawnień, to musisz wypełnić ręcznie wszystkie pola formularza wniosku.

KROK 0

Zaloguj się  Zaloguj się na PUESC

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

 1. Wybierz na PUESC formularz WDMU01 Miejsce uznane [SZPROT].
 2. Wypełnij wszystkie wymagane pola wybranego formularza. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do pól – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.

Jako organ właściwy dla wniosku wybierz dyrektora izby administracji skarbowej  właściwego miejsca wnioskowanej lokalizacji.

Uwaga! Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką.

Pamiętaj! We wniosku możesz wskazać dane osoby do kontaktu (e-mail, telefon). Pracownik organu prowadzącego sprawę będzie mógł wykorzystać je do bieżących kontaktów w toku sprawy.

 1. Dołącz załączniki, które chcesz przesłać razem z formularzem:
 •    skan planu sytuacyjnego miejsca,
 •    skan opisu warunków, które mają zapewnić nienaruszalność i tożsamość towarów,
 • inne dodatkowe oświadczenia/zaświadczenia - dokumenty w formacie PDF podpisane przez ciebie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Mogą też być uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza. Jeśli załączysz je w postaci skanu, oryginały prześlij w formie papierowej do organu, do którego skierowałeś wniosek z portalu.

Uwaga! Załączniki, które składasz razem z wnioskiem, muszą być w formie skanów w formacie PDF. Łączna wielkość załączników nie może przekroczyć 10 MB.

 1. Wybierz „Wygeneruj dokument”, a następnie przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

KROK 2

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym (profil zaufany).

 

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

 1. Sprawdź, czy otrzymałeś UPO

Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

Twój wniosek trafi do weryfikacji.

 

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

Decyzja o uznaniu miejsca powinna zostać wydana w ciągu 120 dni od dnia otrzymania twojego wniosku z możliwością przedłużenia tego terminu. W tym czasie właściwy dyrektor izby administracji skarbowej, do którego złożyłeś wniosek  sprawdzi kryteria i warunki niezbędne do wydania decyzji. W trakcie postępowania możesz otrzymać informacje związane z twoim wnioskiem.

 • Jeśli twój wniosek nie był kompletny, otrzymasz wezwanie o uzupełnienie. Znajdziesz je w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Wezwanie”. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu - zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

Prześlij brakujące dokumenty lub wyjaśnienia zgodnie z treścią wezwania – skorzystaj z formularza DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP].

 • Jeśli organ celny przedłuży termin rozpatrzenia twojego wniosku, otrzymasz informację o nowym terminie załatwienia sprawy. Organ celny wyjaśni ci przyczynę przedłużenia. Informację znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja”. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu - zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.
 • Jeżeli nie spełniasz kryteriów i warunków niezbędnych do wydania decyzji o uznaniu miejsca, dyrektor izby administracji skarbowej wyda decyzję odmowną. W takim przypadku otrzymasz informację o prawie do wypowiedzenia się. Informację znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja”. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

W ciągu 30 dni możesz zapoznać się z dokumentami zebranymi w sprawie i przedstawić organowi swoje stanowisko. Swoje stanowisko możesz przesłać korzystając z formularza DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP].

Pamiętaj! Przedstawienie swojego stanowiska to twoje prawo a nie obowiązek.

Uwaga! Informację o przesłanych dokumentach otrzymasz pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji swojego konta. Korespondencję możesz otrzymać także na e-mail i adres osoby do kontaktu, którą wskażesz we wniosku o decyzję na miejsce uznane.

 

KROK 5

Odbierz decyzję o uznaniu miejsca lub decyzję odmowną

Jeśli spełniasz warunki, dyrektor izby administracji skarbowej wyda decyzję o uznaniu miejsca. W przeciwnym przypadku, dyrektor wyda decyzję odmowną.

Aby sprawdzić, czy otrzymałeś decyzję o uznaniu miejsca lub decyzję odmowną:

 1. Zaloguj się na swoje konto.
 2. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.
 3. Odszukaj dokument o nazwie: Decyzja o uznaniu miejsca lub Decyzja odmowna. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu -– zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

Jeśli nie jesteś zadowolony z wydanej decyzji, możesz się od niej odwołać. Możesz to zrobić za pomocą formularza WDWCO001 Odwołanie od decyzji [SZPROT].

UWAGA! Odwołanie możesz złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jak dostarczyć oryginał upoważnienia

 1. Jeśli jesteś upoważniony do złożenia wniosku, musisz dołączyć do wniosku  upoważnienie, z którego wynika zakres twoich uprawnień oraz skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Nie dotyczy to osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu z mocy prawa, np. właściciela, prokurenta samoistnego, prezesa zarządu, czy członka zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej przekaż do organu właściwego do rozpatrzenia wniosku. Możesz to zrobić na dwa sposoby:
 • dołącz do wniosku upoważnienie elektroniczne, tj. podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego status AEO lub posiadającego pozwolenie na uproszczenia celne, albo
 • prześlij dokumenty pocztą tradycyjną na adres organu właściwego do rozpatrzenia wniosku.
 1. Jeżeli jesteś zarejestrowanym przedstawicielem celnym podmiotu i złożyłeś już upoważnienie, z którego wynika zakres twoich uprawnień, nie musisz składać odrębnego upoważnienia. Wystarczy, że się powołasz na tą okoliczność.

 

Jak korzystać z miejsca uznanego  

1. Jeśli posiadasz decyzję o uznaniu miejsca będziesz mógł  w miejscu uznanym:

 • przedstawić towary w celu zakończenia procedury tranzytu, tzw. krótkotrwałego czasowego składowania i objęcia towarów  procedurą celną,
 • przedstawić towary w celu objęcia procedurą wywozu,
 • przedstawić towary w celu objęcia tranzytem.

Przedstawienie towaru oznacza powiadomienie organów celnych o przybyciu towarów do urzędu celnego lub innego miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organy celne oraz o dostępności tych towarów do kontroli celnych.

Zasadniczo przedstawienie towarów w miejscu uznanym powinno być powiązane ze stosowaniem przez Ciebie odpowiednich pozwoleń na uproszczenia.

 1. Decyzja będzie ważna bezterminowo.
 2. Przed wydaniem decyzji urząd przeprowadzi oględziny lokalizacji planowanego miejsca uznanego, z których otrzymasz protokół.

 

 1. Miejsce powinno być oznaczone tablicą informacyjną. Tablica powinna zawierać następujące informacje:  Napis MIEJSCE UZNANE, numer miejsca uznanego oraz nazwę posiadacza decyzji o uznaniu miejsca.

Wykonanie tablicy jest wymagane dopiero wtedy, gdy organ celny wyda  decyzję o uznaniu miejsca.

Jesteś zobowiązany do oznaczenia miejsce tablicą przed dokonaniem w nim pierwszych czynności związanych z przedstawieniem towaru organom celnym, w tym czasowym składowaniem. O fakcie oznaczenia miejsca powinieneś poinformować organ celny, który wydał decyzję. W tym celu możesz wykorzystać np. dokumentację fotograficzną.

 

 1. Wydana decyzja może być na twój wniosek:
 • zmieniona,
 • cofnięta.
 1. W trakcie korzystania z decyzji masz obowiązek powiadamiać organ celny o każdej okoliczności, która zaistniała po jej wydaniu i może mieć wpływ na jego kontynuację. Powiadomienie wyślij do organu celnego, który wydał decyzję.
 2. Organ celny może wydaną decyzję:
 • zmienić,
 • unieważnić,
 • cofnąć.
 1. W trakcie korzystania z decyzji organ celny, który ją wydał, będzie monitorował, czy w dalszym ciągu spełniasz i warunki, niezbędne do dalszego stosowania decyzji.

Jak złożyć zabezpieczenie

 1. Zabezpieczenie generalne to zabezpieczenie, które pokrywa więcej niż jedną operację i wymaga uzyskania odrębnego pozwolenia na jego złożenie. Wniosek o zabezpieczenie generalne możesz złożyć najpóźniej z wnioskiem o wydanie decyzji o uznaniu miejsca. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Uzyskaj pozwolenie na zabezpieczenia generalne
 2. Po złożeniu zabezpieczenia otrzymasz potwierdzenie jego złożenia.
 3. Zabezpieczenie możesz złożyć:
 • w formie gotówki, lub
 • w formie zobowiązania złożonego przez gwaranta.

 

 1. Kwota zabezpieczenia powinna obejmować też podatek VAT. Jeśli jednak przedstawisz urzędowi dokument, który potwierdza, że:
 • jesteś zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
 • nie posiadasz zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • nie jest prowadzone wobec ciebie postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe,

to nie musisz składać zabezpieczenia dla pokrycia kwoty podatku VAT.

Uwaga! Dokument może być twoim oświadczeniem. Możesz też złożyć zaświadczenie potwierdzające takie dane. Oświadczenie/zaświadczenie musisz składać co 6 miesięcy. Sprawdź jak zarejestrować te dokumenty w usłudze Złóż dane oświadczeń i zaświadczeń.  

Wybierz właściwy formularz:

 1. WDMU01 Miejsce uznane [SZPROT].

Formularz wniosku o wydanie, zmianę lub cofnięcie pozwolenia na  miejsce uznane

 

 1. DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP].

Formularz przesłania dokumentu do sprawy, która jest w trakcie obsługi w urzędzie

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarię lub zapowiadane prace serwisowe.

Usługa jest dostępna tylko na portalu PUESC. Spróbuj ponownie skorzystać z usługi, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez: 

 • portal Centralny Service Desk: 

Zaloguj do Help Desk SISC

 • w polu temat wpisz nazwę usługi,
 • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon – 33 483 20 55.

Oczekiwanie na rozmowę z konsultantem Help Desk SISC to maksymalnie 30 minut. Średni czas oczekiwania wynosi 5 minut.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Opis w przygotowaniu

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 21 października 2021 09:21
Pierwsza publikacja: 15 października 2021 11:14
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF