Jak to działa - informacje o PUESC

Sprawę, którą chcesz załatwić w izbie administracji skarbowej, w urzędzie skarbowym czy w urzędzie celno-skarbowym, traktujemy jak usługę, którą wykonujemy dla ciebie.

Serwisy Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej:

 • Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC),
 • e-Urząd Skarbowy

udostępniają elektroniczne usługi publiczne w uzupełniających się zakresach tematycznych.

Dowiedz się jak działa serwis PUESC i jak skorzystać na PUESC z usług zebranych w obszarach tematycznych tego serwisu.

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) to portal usługowy, który umożliwia wymianę informacji drogą elektroniczną między Krajową Administracją Skarbową (KAS) i klientami KAS, którzy:

 • są zobowiązani do wykonywania obowiązków celnych oraz podatkowych,
 • uczestniczą w krajowej i międzynarodowej wymianie towarowej,
 • przemieszczają wyroby akcyzowe,
 • rejestrują, uzupełniają i aktualizują zgłoszenia przewozu towarów,
 • uczestniczą w obrocie paliwami opałowymi.

Wymiana informacji przez PUESC odbywa się szczególnie w takich obszarach, jak:

 • import, eksport i tranzyt towarów,
 • obrót wyrobami akcyzowymi,
 • przewóz towarów objętych systemem monitorowania,
 • statystyka obrotu handlowego towarami między państwami Unii Europejskiej.

Poprzez PUESC przekażesz organowi KAS informacje i dokumenty, w szczególności deklaracje i zgłoszenia, w formie elektronicznej.

PUESC zapewnia także dostęp do e-usług Unii Europejskiej – Celnych baz danych (link otwiera nowe okno w serwisie Komisji Europejskiej)

Jeśli nie posiadasz konta na PUESC, możesz korzystać tylko z ogólnodostępnych danych i informacji o usługach.

Jeśli chcesz korzystać z serwisu w większym zakresie:

 • Zarejestruj się na PUESC

  Jest to jednoznaczne z założeniem konta na portalu. Wniosek rejestracyjny złożysz za pomocą kreatora, który przeprowadzi cię krok po kroku przez formularz i pomoże go wysłać. Więcej dowiesz się na stronie Rejestracja na PUESC – zakładanie konta.

 • Potwierdź swoją tożsamość

  Z części usług możesz skorzystać, jeśli potwierdzisz swoją tożsamość.
  Poinformujemy cię, w jakich przypadkach i jak to zrobić. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Więcej dowiesz się na stronie Sposoby potwierdzania tożsamości osoby.

 • Wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) i złóż wymagane oświadczenia

  W trakcie rejestracji na PUESC:

  • Zapoznaj się z klauzulą przetwarzania danych osobowych na PUESC i wyraź zgodę na przetwarzanie twoich danych.

  • Złóż oświadczenie, że dane zawarte we wniosku rejestarcyjnym oraz dane i informacje wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe i aktualne. Pamiętaj, że oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej, według stanu na dzień sporządzenia wniosku.

  • Zaakceptuj Regulamin korzystania z PUESC, który znajdziesz stopce strony głównej serwisu.

Z klauzulą RODO możesz zapoznać się wcześniej – jest dostępna w części „Klauzula przetwarzania danych osobowych (RODO) w formularzu rejestracyjnym”.

 • Zarejestruj na PUESC firmę, w imieniu której działasz

  Nie chodzi tutaj o rejestrację w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy w Krajowym Rejestrze Sądowym – to musisz zrobić wcześniej. Rejestracja firmy na PUESC to formalność, która pozwala na korzystanie z e-usług skarbowo-celnych udostępnionych w tym serwisie. Więcej dowiesz się na stronie Rejestracja firmy i działanie w jej imieniu.

 • Powiąż się z firmą, w imieniu której działasz

  Będziesz mógł reprezentować firmę przed organami KAS:

  • składać deklaracje, wnioski lub zgłoszenia,

  • aktywnie uczestniczyć w procesie ich obsługi,

  • zarządzać danymi firmy na PUESC.

Więcej dowiesz się na stronie Powiąż reprezentanta z firmą.

 • Uzyskaj możliwość elektronicznego podpisywania dokumentów

  W większości przypadków na PUESC przyjmujemy tylko dokumenty podpisane elektronicznie.

  Możesz korzystać w tym celu z profilu zaufanego lub z certyfikatu kwalifikowanego. Jeżeli ich nie masz, poinformujemy cię jak otrzymać niekwalifikowany certyfikat celny i jak z niego korzystać.

  W niektórych przypadkach, aby potwierdzić wolę przekazania dokumentu, będziesz mógł skorzystać z historycznych danych podatkowych – wskażemy ci, kiedy będzie to możliwe.

  Więcej dowiesz się na stronie Elektroniczne podpisywanie dokumentów.

 • Jeśli będziesz zarejestrowanym użytkownikiem PUESC, to udostępnimy przygotowany dla ciebie pulpit

  Na pulpicie znajdziesz wszystkie sprawy i dokumenty przygotowywane przez ciebie i przekazane organom KAS. Możesz:

  • śledzić swoje sprawy,

  • zarządzać dokumentami,

  • odbierać odpowiedzi i potwierdzenia,

Więcej dowiesz się na stronach Mój pulpit, moje dokumenty – jak korzystać z PUESC.

 • Treści zamieszczone w serwisie PUESC udostępniane są bezpłatnie

  Możesz używać materiałów, które są w tym serwisie. Materiałami są tu na przykład wszystkie opisy usług, grup usług czy dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Możesz je między innymi kopiować, umieszczać na innych stronach internetowych i w materiałach drukowanych. Nie potrzebujesz na to zgody Ministerstwa Finansów

Usługi skarbowo-celne na PUESC są podzielone na obszary tematyczne i grupy usług.

Odrębną grupę stanowią usługi związane z zakładaniem konta, rejestracją osób fizycznych, firm i powiązań. Znajdziesz je w Strefie klienta KAS.

Jeżeli zarejestrowałeś się na PUESC i chcesz skorzystać z interesującej cię usługi skarbowo-celnej:

 • wyszukaj ją w wyszukiwarce na stronie głównej PUESC, w obszarze tematycznym i grupie usług lub w Katalogu usług (zakładka Usługi),
 • przeczytaj opis usługi i sprawdź, w jaki sposób jest ona udostępniana przez KAS – w formie formularza interaktywnego na PUESC, przez interfejs niewizualny czy w innej formie. Więcej dowiesz się na stronie „Kanały komunikacji – formularze i usługi sieciowe”.

Jeżeli chcesz skorzystać z formularza, aby złożyć deklarację, zgłoszenie lub wniosek, wyszukaj go w opisie usługi lub w Katalogu formularzy (zakładka Formularze). Następnie zaloguj się na PUESC, wypełnij formularz, utwórz i zapisz dokument, podpisz go i wyślij.

Korzystanie z usługi przez interfejs niewizualny polega na wymianie elektronicznych komunikatów (przesyłaniu zgłoszeń lub wniosków, odbieraniu odpowiedzi z PUESC itp.) bezpośrednio między twoim systemem a PUESC. Więcej dowiesz się na stronie „Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje”.

Informacja przekazywana jest zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

 • Tożsamość administratora
  Administratorem twoich danych osobowych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej mający siedzibę przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa.
 • Dane kontaktowe administratora
  Z administratorem danych osobowych możesz kontaktować się pisemnie na adres siedziby administratora.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się pod adresem: 
  • ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, 
  • poczty elektronicznej: iod@mf.gov.pl.

Do inspektora ochrony danych możesz napisać we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 • Cel przetwarzania i podstawa prawna
  Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez administratora ustawowych zadań w zakresie:
  • poboru i zwrotu podatków i ceł oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
  • obsługi i kontroli obrotu towarowego z zagranicą i obrotu towarami podlegającymi akcyzie,
  • monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi,
  • zwalczania przestępczości podatkowej, finansowej i granicznej.

Przetwarzanie danych osobowych w celu założenia konta na PUESC jest niezbędne do zapewnienia przez Krajową Administrację Skarbową (KAS):

 • obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych [1],
 • obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych [1],
 • wymiany informacji z organami celnymi drogą elektroniczną, w szczególności deklaracji lub zgłoszeń przez PUESC [2],
 • obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych [3],
 • przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń za pośrednictwem PUESC [4].

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w oparciu o:

 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie utworzenia konta na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC),
 • realizację obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 10 RODO)
 • wykonywanie przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Na podstawie przepisów:
[1] ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
[2] ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne,
[3] ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,
[4] ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o monitorowaniu drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

 • Odbiorcy danych
  Twoje dane osobowe mogą być na podstawie przepisów prawa udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.
 • Przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
  W uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa odbiorcami twoich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru tych danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, lub organizacje międzynarodowe.
 • Okres przechowywania danych
  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 • Prawa podmiotów danych
  Przysługuje ci prawo:  
  • dostępu do twoich danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe:
   • nie mogą ujawniać informacji niejawnych ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest administrator,
   • stanowić informacji wyłączonych z obowiązku przekazywania na podstawie art. 5 ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  • żądania sprostowania danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych,
  • cofnięcia zgody w zakresie utworzenia konta na PUESC w dowolnym momencie – nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystasz z prawa do:

 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • prawa wniesienia sprzeciwu,

to nie będziesz mógł dalej korzystać z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
  • pisemnie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  • pocztą elektroniczną na e -mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
 • Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
  Podanie danych osobowych w celu założenia konta na PUESC odbywa się na podstawie Twojej zgody. Jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia dostępu do usług elektronicznych KAS.