Uproszczenia INTRASTAT

Uproszczenia INTRASTAT:

 • Wartość statystyczna – z usługi skorzystasz, jeżeli przywozisz lub wywozisz towary w ramach krajów członkowskich UE oraz przekroczyłeś statystyczny próg szczegółowy i chciałbyś skorzystać z deklarowania wartości statystycznej towarów w sposób uproszczony.
  Uproszczenie polega na tym, że niektóre elementy wliczane lub niewliczane do deklarowanej w zgłoszeniach INTRASTAT wartości statystycznej towarów byłyby obliczane przez ciebie na podstawie kryteriów szczególnych.
 • Zakład przemysłowy – z usługi skorzystasz, jeżeli przywozisz lub wywozisz towary w ramach krajów członkowskich UE, stanowiące części składowe zakładu przemysłowego, którego całkowita wartość statystyczna wynosi co najmniej równowartość 3 mln euro.
  Uproszczenie polega na łącznym ujęciu towarów w obrębie danego działu CN, z zastosowaniem specjalnego kodu towarowego.

Jeśli chcesz korzystać z tych uproszczeń, musisz otrzymać na nie zgodę. Zgoda ta jest udzielana przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Aby ją otrzymać, musisz spełniać warunki wymagane przepisami prawa właściwe dla zgody, o którą się ubiegasz.

W przypadku wartości statystycznej z uproszczenia mogą skorzystać te podmioty, których wartość obrotów w przywozie lub w wywozie w danym roku (lub w roku poprzednim) przekroczyła ustalony i ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dany rok sprawozdawczy tzw. próg szczegółowy.

W składnym wniosku będziesz określał:

 • kryteria szczególne, które chcesz zastosować do obliczania wartości statystycznej i metody ich wyliczenia,
 • termin, na jaki ma być udzielona zgoda – maksymalny termin to okres nie dłuższy niż do końca roku sprawozdawczego następującego po roku, w którym zgoda jest udzielana.

W przypadku zakładu przemysłowego w składnym wniosku będziesz przedstawiał:

 • listę towarów, które mają zostać przywiezione lub wywiezione i które stanowić będą części składowe zakładu przemysłowego,
 • oświadczenie lub dokumenty wskazujące na planowany termin rozpoczęcia i zakończenia budowy zakładu przemysłowego,
 • inne niezbędne dowody potwierdzające zamiar lub fakt budowy zakładu przemysłowego oraz jego szacowaną całkowitą wartość statystyczną.

Oświadczenie wskazujące na planowany termin rozpoczęcia i zakończenia budowy zakładu przemysłowego to:

 • jeżeli składasz wniosek we własnym imieniu – twoje oświadczenie,
 • jeżeli składasz wniosek jako osoba upoważniona w imieniu firmy – oświadczenie firmy.

Zgoda udzielana jest na czas budowy zakładu przemysłowego.

Wnioski o wyrażenie zgody na uproszczenia INTRASTAT można składać elektronicznie lub w formie papierowej.

Dowiedz się więcej  i skorzystaj z usługi: