Komunikaty MF

Celem Usługi „Newsletter” jest realizacja zadania polegającego na przekazywaniu zgłaszającym informacji o zmianach prawnych, nowych wytycznych, planowanych niedostępnościach systemów informatycznych oraz innych informacji istotnych z punktu widzenia zgłaszającego.

Do zgłaszających przekazywane są dwa rodzaje newsletterów:

  • przeznaczony dla użytkowników Systemów CELINA, ECS, ICS, NCTS
  • przeznaczony wyłącznie dla przekazujących deklaracje do Systemu INTRASTAT.

W ramach usługi wysyłane są między innymi następujące rodzaje informacji:

  • wytyczne dla podmiotów (instrukcje, podręczniki, kompendia itp.),
  • zmiany prawa wspólnotowego i krajowego,
  • informacje o nowych kodach wykorzystywanych do wypełniania deklaracji celnych i INTRASTAT.

Wspomniane informacje odbiorca otrzymuje z oficjalnego kanału komunikacyjnego dla potrzeb, którego wykorzystywany jest adres newsletter.sc@mf.gov.pl

Podmioty, które wyrażą chęć otrzymywania newsletterów przekazują drogą mailową do właściwego OC CUDO (ze względu na siedzibę podmiotu lub CUDO, do którego firma składa zgłoszenia celne - w przypadku składania do kilku CUDO należy wybrać jeden z nich) podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy informację dotyczącą adresu poczty elektronicznej. W temacie wiadomości należy wskazać „Newsletter”, a w treści wiadomości przywołać numer EORI.

Uwaga! Na e-maile otrzymywane z ww. adresu nie należy odpowiadać. Wszystkie ewentualne pytania i wątpliwości dot. informacji przekazanych w newsletterze powinny być zgłaszane z wykorzystaniem dotychczasowych oficjalnych kanałów komunikacyjnych (oddział celny, urząd celny, izba celna, MF, Informacja Celna, poszczególne Help-Deski).

Klauzula przetwarzania danych osobowych w subskrypcji Newsletterów:

1. Newsletter Z (Zgłaszający)

2. Newsletter  P (Programiści)

3. Newsletter INTRASTAT

4. Newsletter AEO

5. Newsletter EMCS2

6. Newsletter E-PS  

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, mający siedzibę w Warszawie (00-916) przy ul. Świętokrzyskiej 12.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Szef Krajowej Administracji Skarbowej  wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: IOD@mf.gov.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora, na podstawie przepisów prawa, w oparciu o:

wykonywanie przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

w zakresie:

zapewnienia obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych

przez:

umożliwienie subskrypcji newsletterów.

 

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane.

 

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani / Pana dane osobowe nie będą do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo:

  • dostępu do Pani / Pana danych;
  • żądania ich sprostowania;
  • żądania ich usunięcia;
  • żądania ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

e-mail:kancelaria@uodo.gov.pl

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą oraz pracodawców osób, których dane dotyczą.

 

SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA

Informację o rezygnacji z subskrypcji newslettera, z podaniem nazwy newslettera, należy kierować na adres e-mail: newslettersc.rezygnacja@mf.gov.pl